VIKsig - Sigurnost

VIKsig zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša

Zaštita na radu

 VIK-HR d.o.o. djeluje na području sigurnosti od svojeg osnutka, te trajno zapošljava niz stučnjaka koji se bavi različitim granama ovog širokog područja.

Od 2007. godine postaje i ovlaštena tvrtka za poslove zaštite na radu, od tadašnjeg MInistarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

 

 

27.02.2015. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je Rješenje prema novim propisima  (klasa: UP/I-115-01/15-04/29; Ur.broj: 524-03-02-01/2-15-2) kojim ovlašćuje VIK-HR d.o.o. za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu, i to:

 1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,
 2. izrada procjene rizika,
 3. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposbljavanje radnika na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),
 4. ispitivanje radne opreme,
 5. ispitivanja u radnom okolišu
  • – ispitivanje fizikalnih čimbenika

VIK-HR d.o.o. osim navedenog pruža i usluge:

 • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I
 • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja (tekstualno i grafički)
 • Osposobljavanje voditelja evakuacije
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje sustava za zaštitu od munje (gromobranske instalacije)
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Savjetodavne uslugeiz područja zaštite na radu

 


Zaštita od požara

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, donijelo je Rješenja (klasa: UP/I-214-02/19-02/615; Ur.broj: 511-01-208-19-3 i klasa: UP/I-214-02/19-02/628; Ur.broj: 511-01-208-19-3 ) kojim ovlašćuje VIK-HR d.o.o. za obavljanje poslova iz područja zaštite od požara -ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i to: 

 1. uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara
 2. sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para. 

 

Ostali stručni poslovi u području zaštite od požara:

 • osposobljavanje radnika za zaštitu od požara 
 • ispitivanja sustava za dojavu požara, protupanične i nužne rasvjete i tipkala
 • izrada elaborata i  procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • izrada planova zaštite od požara
 • izrada općeg akta iz zaštite od požara (pravilnika o zaštiti od požara).

 


Zaštita okoliša

 

Stručni poslovi u području zaštite okoliša:

 • izrada operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada plana gospodarenje otpadom
 • izrada svih vrsta elaborata iz zaštite okoliša
 • izrada studija o značajnom utjecaju plana ili programa na okoliš
 • izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu.